�mon�s registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Search furniture:    

         Popular search
News Articles Manufacturing Furniture vendors Interior Partnership Ads
 
 Newest
 Sale!
 Antiques
 Bathroom furniture
 Bedroom furniture
 Childrens-room
 Exterior
 Furniture with defects
 Hard furniture
 Interior
 Kitchen Furniture
 Leather furniture
 Living room furniture
 Mattresses, Slatted bed frames
 Office furniture
 Outdoor
 Provence style furniture
 Sliding systems
 Tables and chairs
 Upholstered furniture
 Work room
 
 
 

News

Atsinaujinæs "Skano" salonas "Domus galerijoje"

 
Atsinaujinome salonà "Domus Galerijoje" Vilniuje P. Lukðio g. 32, kuriame galite apþiûrëti naujà "Skano" modernià kolekcijà "Trevik" bei "Luis Silva" minkðtus baldus ið Portugalijos...

2016-06-22

Stumdomos durys ar varstomos durys? Privalumai ir trûkumai

 
Spintos gali bûti su stumdomomis arba su varstomomis durimis. Kurá variantà pasirinkti – klausimas, á kurá turime patys rasti atsakymà. Paanalizuokime stumdomø ir varstomø spintø durø privalumus ir trûkumus. ...

2018-08-07
 

Design Lithuania Londone ir Kane – vienu ðûviu – du zuikiai

 
Lietuvos pirmininkavimo Europos sàjungai proga pavyko Lietuvà reprezentuoti per dizaino prizmæ. Ðá rudená Lietuvos dizainas ðturmavo Anglijà ir Prancûzijà. Galime didþiuotis, kad lietuviðkos dizaino rinktinës ekspozicija pristatyta dviejø prestiþiniø festivaliø metu....

2017-11-28
 

Silpnaregiai ir aklieji kvieèia dialogui valdþios atstovui

 
Rugsëjo 19-21 dienomis Klaipëdoje „Ðvyturio arenoje“ vyks interjero ir dizaino idëjø paroda „Inter Deco 2013“. Ðiemet atskiras parodos segmentas - universalus interjeras, pritaikytas silpnaregiams ir akliesiems....

2016-09-17

Interjero parodoje – nuo universalaus dizaino iki siekiamo rekordo!

 
Rugsëjo 19-21 dienomis Klaipëdoje „Ðvyturio arenoje“ vyks interjero ir dizaino idëjø paroda „Inter Deco 2013“. Tai ideali vieta susitikti su interjero dizaineriais, architektais, maþmenininkais, investuotojais bei importuotojais. ...

2015-09-03
 
All news

Articles

Vonios baldø gamyba

 
Vonios baldai - tai prekës kurios yra skirtos árengti vonios kambará, kad ði vonios erdvë bûtø funkcionali ir praktiðka þmogui. Vonioje þmonës praleidþia ne itin daug laiko, bet iðdëstymas vonios baldø, buitinës technikos ir vonios árangos lemia labai daug....

2016-09-26

Standartiniam butui – nestandartiniai interjero sprendimai

 
Lietuvoje gausiausiu architektûriniu palikimu vis dar iðlieka tûkstanèiai sovietinës statybos daugiabuèiø – kiekvienais metais jø veidas kinta, taèiau tarytum vëþlio greièiu – tik vieno kito daugiabuèio gyventojai vieningai nusprendþia griebtis iðorinës namo renovacijos, kurios dëka namas atrodo modernesnis. Be to, virðelis ir lieka virðeliu – nors ir smagu gráþti á namus, kurie ið iðorës nebeatrodo kaip Rusijos uþkampyje stûksantis plytinis daugiabutis, vos áþengus á laiptinæ ir patá butà vël sugráþta kaþkoks niûrus jausmas. Chruðèiovinio tipo butà paversti modernia oaze iðties yra sudëtinga uþduotis, taèiau tie, kurie turi daug noro ir ryþto, sugeba dràsiais sprendimais paversti savo bûstà jaukia, ðviesia ir ðiiuolaikiðka erdve gyventi. ...

2016-07-28
 

Kaip pasirinkti svetainës baldus - sekcijà. Pravarèiausi patarimai!

 
Geras svetainës baldø – sekcijos pasirinkimas ne tik padës teisingiausiai organizuoti visus daiktus Jûsø svetainëje, bet ir gali paversti jà tikrai iðskirtine!...

2015-02-06

Kaip valyti minkðtus baldus?

 
Þinant, kaip tinkamai priþiûrëti ir valyti minkðtus baldus, juos galima iðsaugoti tarsi naujus gerokai ilgesná laiko tarpà. Daugiau pasidomëjus apie baldø valymà pasirodo, kad ðis nëra toks sudëtingas, kaip gali pasirodyti ið pradþiø. Taigi ðiame straipsnyje papasakosi, kaip yra valomi ir priþiûrimi minkðti baldai....

2017-05-01
 

Racionalus vokiðkasis dizainas

 
Nuo seno esame ápratæ prie minties, kad vokieèiai tai tvarkinga ir racionali tauta. Tà patá galima pasakyti ir apie jø kuriamus dizaino gaminius. Tam, kad bûtø lengviau kalbëti apie dabartinius kûrëjus ir jø kuriamus dizaino elementus, derëtø bent ðiek tiek susipaþinti su netolima prieðistore, o tiksliau XX amþiaus dizaino ir pramonës iðradimais. Taigi pradëkime nuo Vakarø Vokietijos, kurioje ásitvirtinusi gero dizaino sàvoka. ...

2017-03-13

Bruoþai, atspindintys gerø baldø savybes

 
Kiekvienuose namuose yra netskiriama jø dalis - virtuvë. Vieni jà tiesiog dievina ir ten gali praleisti valandø valandas, kiti visai nemëgta joje suktis. Taèiau bet kuriuo atveju visiems norisi turëti jaukià, prabangià ar tiesiog elegantiðkà virtuvæ, nepaisant, ar gaminamas gardus maistas ar tiesiog ðaldytuve laikomi ávairûs pusfabrikaèiai...

2018-02-27
 
All articles
 
 

inter.lt newsletter

       Fill out your e-mail::
    
 
Advertising    Prisijungti    �mon�s registravimas

  Add to Favorites
All rights reserved � 2000-2024
 
Furniture vendors:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

All vendors