mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Èiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Naujienos

Interjero parodoje – nuo universalaus dizaino iki siekiamo rekordo!

Bookmark and Share

Puoselëjama tradicija. Šiemet kaip ir praëjusiais metaisatskiras parodos segmentas - universalus interjeras neágaliesiems. Parodoje vyks diskusija apie visuomeniniø pastatø interjero pritaikymà akliesiems ir silpnaregiams. Diskusijos tema: „Gerai neregiui – gerai visiems“ (lekt. Vytautas Gendvilas). Jos metu bus nagrinëjami viešosios erdvës, poilsio zonø, pajûrio, bendros paskirties statiniø bei aplinkos pritaikymo þmonëms su regos negalia klausimai Klaipëdos mieste. „Mes nesame mokslininkai ar ekspertai, mes tiesiog praktikai ir vartotojai, turintys regëjimo problemø. Siekiame, jog diskusija bûtø priimtina klausytojams, o jos metu apsvarstytume geriausius problemø sprendimus“ - teigia Klaipëdos ir Telšiø regionø akløjø centro direktorë Daina Vitkauskienë.

Teorija praktiškai. Parodos lankytojus dþiugins ne tik specializuoti seminarai, platus interjero ir dizaino prekiø, paslaugø pasirinkimo spektras, bet ir naudingos interjero dizaineriø konsultacijos. Kvalifikuotø šios srities specialistø patarimai padës priimti optimaliausius sprendimus kuriant arba atnaujinant gyvenamàjà erdvæ. Taip pat parodos metu vyks kûrybinës dirbtuvës. Profesionaliø menininkø pagalba kiekvienas norintis galës pasigaminti ástabià ir unikalià namø interjero detalæ. „Popieruko" projektas skatins „dizaino judëjimà“, nestandartinius dizaino sprendimus ir idëjø paieškas naudojant popieriø. Projekto atstovai, kartu su parodos lankytojais kurs, mokys ir gamins tûrinius popieriaus paveikslus, kuriuos lankytojai galës pasigaminti ir namuose. Meno terapijos ir socializacijos institutas „Vyta” suteiks galimybæ tapyti ant vandens.
 
Parodoje bus eksponuojami konkurso „Metø interjeras" geriausi 2013 metais realizuoti Lietuvos architektø ir interjero dizaineriø projektai. Taip pat bus vykdomas projektas „Interjeras.lt rekomenduoja", kurio tikslas - iš didþiulio interjero ir namø temos paslaugø ir produktø srauto padëti išsiskirti kokybiškiems gaminiams.  Èia gims ir bus realizuojamos tikslinës idëjos.
 
Akcijos atrakcijos. Parodos lankytojams parduotuvë „Amfora" ruošia linksmà pramogà. Bus suteikiama galimybë suþinoti senø stiklo ar keramikos vazø kolekcionuojamàjà vertæ bei suþinoti rûpimà informacijà  apie atsineštà vazà.  Taip pat „Amforos” stende bus rengiamas konkursas. Jo metu bus galima laimëti  200 Lt. vertës dovanø èeká apsipirkti šioje parduotuvëje.
 
Parodoje bus siekiamas gëliø kompozicijø rekordas. Renginio metu iš visos Vakarø Lietuvos sugûþëjæ floristai ruoš gëliø kompozicijas, kurios bus analogiškos pateiktiems paveikslams. Rekordas bus pradedamas rugsëjo 18 dienà ir eksponuojamas jau pirmàjà parodos dienà.
 
„Mûsø tikslas - pranokti išrankiausio dalyvio ir lankytojo lûkesèius. Naujausios interjero ir dizaino idëjos, nemokamos profesionalø konsultacijos, naudingi seminarai, kûrybinës dirbtuvës, puiki nuotaika bei neišdildomi áspûdþiai – puikiausiai apibûdina organizuojamà parodà, “- pasakoja viena iš parodos koordinatoriø.
 
Nepraleisk šios išskirtinës progos prisidëti prie unikalios parodos „Inter Deco 2013“!
 
Parodos darbo laikas:
Rugsëjo 19-21d. nuo 10val. iki 19val.
Rugsëjo 21d. nuo 10 val. iki 17val.
 
Išsamesnë informacija: http://www.expo-vakarai.lt/lt/inter_deco_2013
Sekite naujienas!
 

 


2015-09-03

interjero-parodoje-nuo-universalaus-dizaino-iki-siekiamo-rekordo

 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2024
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

Visos mons