Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis

Bookmark and Share

 UAB "Doris Group"


Adresas: Laisvës pr. 60, Vilnius
LT-05120, Lietuva
Telefonas: +370 683 68331
info @ biomed.lt
http://biomed.lt/
Ámonës kodas: 302544270
 

Biomed.lt elektroninëje parduotuvëje rasite ávairiø prekiø skirtø sveikiems namams.
Viena iš prekiø kategorijø — „Èiuþiniai ir pagalvës“
Siûlome èiuþinius ir pagalves, kurie išspræs tam tikriems audiniams ar dulkiø erkutëms alergiškø þmoniø problemas.
Taip pat biomed.lt svetainëje sparduodami èiuþiniai tiks tiems, kurie ieško kokybiškø, orui laidþiø èiuþiniø, kuriø dëka naktá netektø nubusti dël prakaito ar šalèio. Asortimente: grikiø lukštø vienguliai èiuþiniai suaugusiems ir vaikams, antèiuþiniai, viskoelastiniai putø poliuretano èiuþiniai, ortopediniai, anatominiai, antialerginiai, turmalino audinio, prisitaikantys prie kûno formø (atminties putø) ir taisyklingà stuburo padëtá išlaikantys èiuþiniai suaugusiems ir vaikams. Asortimente taip pat yra ir jonizuotø viskoelastiniø èiuþiniø iš sojø ir bambuko pluošto su ozono ir anijonø sistema bei 3D oro ventiliacija. Èiuþiniai ypaè patiks þmonëms, kurie nori gyventi sveikoje, natûralioje aplinkoje, mëgsta gerai išsimiegoti ir jausti komfortà.

biomed biomed biomed biomed
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës