Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis

Bookmark and Share

 Balderas


Adresas: Rûdës 27C, Ðiauliai, Ðiauliai, visa Lietuva
Lietuva
Telefonas: 861446125
Mobilus tel.: +37061446125
infobalderas @ gmail.com
http://www.balderas.lt
Ámonës kodas: 304434997
Þemëlapis
 

UAB „BALDERAS", ásikûræs Šiauliuose, teikia ávairiø naujø baldø iš Vokietijos pardavimo bei pristatymo paslaugà visoje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Siûlome platø ir kokybiškà produkcijos asortimentà, konkurencingas kainas bei nuoširdø bendravimà.

Visuomet mielai patarsime ir pasiûlysime baldus pagal Jûsø poreikius.

Esame lankstûs ir dëmesingi, savo darbštumu ir uþsispyrimu mes tikime ir tikimës, kad galësime patenkinti visus Jûsø lûkesèius.

Mûsø Misija – suprasti Jûsø poreikius ir patenkinti visus lûkesèius, pelnyti pasitikëjimà ir pasiûlyti optimaliausià sprendimà pagal Jûsø skoná, poreikius, vizijas ir galimybes.

Vizija – suteikti galimybæ kiekvienam dþiaugtis stilingais, šiuolaikiškais, praktiškais, funkcionaliais ir patogiais baldais uþ kiek ámanoma maþesnæ kainà. 

Vertybës – komunikabilumas, atsakingumas ir sàþiningumas.


Mûsø devizas - realizuokite savo svajones uþ prieinamà kainà!
 
infobalderas-gmail-com infobalderas-gmail-com infobalderas-gmail-com infobalderas-gmail-com infobalderas-gmail-com
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës