mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Èiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Naujienos

Silpnaregiai ir aklieji kvieèia dialogui valdþios atstovui

Bookmark and Share

Rugsëjo 19-21 dienomis Klaipëdoje „Švyturio arenoje“ vyks interjero ir dizaino idëjø paroda „Inter Deco 2013“. Šiemet atskiras parodos segmentas - universalus interjeras, pritaikytas silpnaregiams ir akliesiems.

Regëjimo negalià turintys þmonës vis dràsiau integruojasi á visuomenæ. Jie gyvena ir dirba nebe uþdaruose mikrorajonuose, bet kasdien vaikšto tomis paèiomis gatvëmis, kuriomis vaikšto ir regintieji; lankosi tuose paèiuose prekybos centruose ar viešosios paskirties ástaigose, be kuriø neapsieina ir gerai matantys þmonës.

Sëkmingai akløjø ir silpnaregiø integracijai á visuomenæ labai didelës reikšmës turi tinkamai sutvarkyta, jø poreikiams pritaikyta fizinë aplinka - šaligatviai, gatviø perëjos, áëjimai á viešosios paskirties pastatus, galimybë greitai ir tiksliai susiorientuoti juose. Netinkamai tvarkoma ar nepritaikyta fizinë aplinka neágaliam þmogui ne tik sukelia papildomø sunkumø, bet gali tapti pavojinga. Þmogus gali patirti ávairiø traumø, o kartais iškyla net tiesioginis pavojus jo gyvybei.

Parodoje vyks diskusija apie visuomeniniø pastatø interjero pritaikymà akliesiems ir silpnaregiams. Diskusijos tema: „Gerai neregiui – gerai visiems“ (lekt. Vytautas Gendvilas). Jos metu bus nagrinëjami viešosios erdvës, poilsio zonø, pajûrio, bendros paskirties statiniø bei aplinkos pritaikymo þmonëms su regos negalia klausimai Klaipëdos mieste. „Mes nesame mokslininkai ar ekspertai, mes tiesiog praktikai ir vartotojai, turintys regëjimo problemø. Siekiame, jog diskusija bûtø priimtina klausytojams ir pasiektø valdþios atstovus,“ - teigia Klaipëdos ir Telšiø regionø akløjø centro direktorë Daina Vitkauskienë.

Daugelio blogybiø bûtø galima išvengti, jeigu apie neágalius þmones, tarp jø ir akluosius bei silpnaregius, bûtø galvojama projektuojant, viešàsias erdves, visuomeninës paskirties pastatus árenginëjant ar statant, o ne tada, kada visi darbai baigti. Parodos organizatoriai siekia ne tik iškelti interjero ir dizaino pritaikymo silpnaregiams ir akliesiems problemà, bet ir diskusijos metu apsvarstyti geriausius universalaus dizaino sprendimus. „Siekiame bûti išgirsti. Padedami Sauliaus Liekio (Klaipëdos krašto socialiniø darbuotojø asociacijos pirmininkas) diskusijoje kvieèiame dalyvauti asmenis, priimanèius lemiamus sprendimus. Tikimës sulaukti Klaipëdos savivaldybës socialinio depertamento direktorës Audros Daujotienës, socialainiø reikalø komiteto politikø bei kitø valdþios atstovø,” – pasakoja viena iš parodos organizatoriø.

„Neágalieji privalo visapusiškai dalyvauti bendruomenës gyvenime, bûti savarankiški. Uþ aplinkos pritaikymà atsako visuomenë, ypaè statiniø ir jø aplinkos projektuotojai. Valstybë turëtø imtis priemoniø, tam, jog išvengti ir pašalinti, jei ámanoma, visas kliûtis statiniuose ir jø aplinkoje bei padëti ávairiø srièiø politikams ir kitiems suinteresuotiems, kuriø sprendimais suformuota aplinka átakoja neágaliø þmoniø gyvenimo kokybæ.“ – teigia Lietuvos neágaliøjø reikalø departamento bei Silpnaregiø ir akløjø sàjungos atstovai.

Juk kiekvienas iš mûsø esame visuomenës dalis ir norime bûti nepriklausomi ir savarankiški!

Diskusija „Gerai neregiui – gerai visiems“ vyks rugsëjo 19 dienà, 12 valandà Klaipëdoje Švyturio arenoje (Dubysos g. 10) parodoje “Inter Deco 2013”!


2016-09-17

silpnaregiai-ir-aklieji-kvie-ia-dialogui-vald-ios-atstovui

 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2024
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

Visos mons