Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Naujienos

     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

Atsinaujinæs "Skano" salonas "Domus galerijoje"


Atsinaujinome salonà "Domus Galerijoje" Vilniuje P. Lukðio g. 32, kuriame galite apþiûrëti naujà "Skano" modernià kolekcijà "Trevik" bei "Luis Silva" minkðtus baldus ið Portugalijos...

2016-06-22
 

Stumdomos durys ar varstomos durys? Privalumai ir trûkumai


Spintos gali bûti su stumdomomis arba su varstomomis durimis. Kurá variantà pasirinkti – klausimas, á kurá turime patys rasti atsakymà. Paanalizuokime stumdomø ir varstomø spintø durø privalumus ir trûkumus. ...

2018-08-07
 

Design Lithuania Londone ir Kane – vienu ðûviu – du zuikiai


Lietuvos pirmininkavimo Europos sàjungai proga pavyko Lietuvà reprezentuoti per dizaino prizmæ. Ðá rudená Lietuvos dizainas ðturmavo Anglijà ir Prancûzijà. Galime didþiuotis, kad lietuviðkos dizaino rinktinës ekspozicija pristatyta dviejø prestiþiniø festivaliø metu....

2017-11-28
 

Silpnaregiai ir aklieji kvieèia dialogui valdþios atstovui


Rugsëjo 19-21 dienomis Klaipëdoje „Ðvyturio arenoje“ vyks interjero ir dizaino idëjø paroda „Inter Deco 2013“. Ðiemet atskiras parodos segmentas - universalus interjeras, pritaikytas silpnaregiams ir akliesiems....

2016-09-17
 

Interjero parodoje – nuo universalaus dizaino iki siekiamo rekordo!


Rugsëjo 19-21 dienomis Klaipëdoje „Ðvyturio arenoje“ vyks interjero ir dizaino idëjø paroda „Inter Deco 2013“. Tai ideali vieta susitikti su interjero dizaineriais, architektais, maþmenininkais, investuotojais bei importuotojais. ...

2015-09-03
 

„Inter Deco 2012“ tæs socialinæ iniciatyvà kurti draugiðkà aplinkà visiems


Pirmàkart uostamiestyje surengta interjero ir dizaino idëjø paroda „Inter Deco 2012“ bendruomenæ - lankytojus, prekiø ir paslaugø gamintojus kvietë diskusijai apie universalø dizainà – patogø ir racionalø aplinkos pritaikymà kiekvienam visuomenës nariui, taip pat ir turinèiam iðskirtiniø poreikiø dël negalios, amþiaus ar kitø gyvenimiðkø prieþasèiø....

2012-10-04
 

“Inter Deco 2012” kvieèia dialogui apie universaløjá dizainà


Ketvirtadiená, rugsëjo 20-àjà, Klaipëdos „Ðvyturio“ arenoje startuojanti pirmoji Interjero ir dizaino idëjø paroda „Inter Deco 2012” kvieèia aplinkos planuotojus ir kûrëjus bei verslo atstovus dialogui su kitokiø nei statistinis vartotojas poreikiø turinèiais bendruomenës atstovais....

2012-09-19
 

Klaipëda kvieèia á pirmàjà Interjero ir dizaino idëjø parodà


Didþiausias Vakarø Lietuvoje verslo parodø organizatorius – bendrovë „Expo Vakarai“ – rugsëjo 20-22 dienomis kvieèia á Interjero ir dizaino idëjø parodà „Inter Deco 2012“. Ji vyks Klaipëdos „Ðvyturio“ arenoje....

2012-09-17
 

Nuo idëjos iki rezultato


Rugsëjo 20 - 22 dienomis didþiausias parodø organizatorius Vakarø Lietuvoje UAB „Expo vakarai“ kvieèia klaipëdieèius ir miesto sveèius á „Ðvyturio“ arenà. Kas gi laukia lankytojø? Nauja, iðskirtinë interjero ir dizaino idëjø paroda „Inter Deco 2012“ - viena ið nepakartojamø dovanø Klaipëdai nuo jos pilieèiø....

2012-08-01
 

Bûtent toká nuotyká ir siûlome Jums patirti!


Kiekvienas mûsø turi savyje kûrëjo pradà, tik ne visiems pavyksta tai atrasti ir pajusti pasitenkinimà, matant savo kûrybos vaisius. Dalyvauti mus supanèios aplinkos tobulinime yra vienas ádomiausiø gyvenimo nuotykiø. Darykime tai þaismingai ir papildykime savo gyvenimà naujais iððûkiais per paþinimà....

2012-06-22
 
ATGAL
PIRMYN
 
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës