Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Interjeras

     
Ákelti savo informacijà Interjero ir baldø dizaino paslaugos
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

indec

Fototapetai pagal Tavo matmenis

FOTOTAPETAI pagal Jûsø matmenis: Popieriniai FOTOTAPETAI dengti PVC nuo 69 Lt/m2 Popieriniai laminuoti Vinilu FOTOTAPETAI: nuo 75 Lt/m2 Plaunami FOTOTAPETAI “polly-cotton” nuo 88 Lt/m2 Plaunami lipnûs FOTOTAPETAI (poliuretaniniai): 58 Lt/m2 Klasifikuotas, plaèiausias Lietuvoje FOTOTAPETØ katalogas.  http://www.indec.lt/fototapetai Pristatymas: 16 Lt VISOJE LIETUVOJE! Web.: www.inDec.lt Email: www.indec.lt@gmail.com Telefonas pasiteiravimui: +370 609 58988 Adresas: Zarasø g. 24/1., Vilnius. Laukiam Jûsø

 

Ka&Mi ART

Sienø dekoravimas

Ka&Mi ART- dekoruojame sienas tapytais pieðiniais arba viniliniais lipdukais. Tai puikus bûdas pagyvinti interjerà, suteikiant jam þavesio ir iðskirtinumo!

 

Dirbtuves "Kedru aleja"

Japoniskas interjeras

Darome tradicini Japoniska interjera , naudojame naturalias ekologiskas medziagas . Taip pat gaminam atskiras detales kaip , duris Amado , Fusuma , Shoji , padarome sviestuvus , irengiame tatami grindis , Ajiro lubas , pagaminame baldus ir tt..... . Visi darbai itin aukstos kokybes .

 

CAD monkeys studija

Interjero dizainas

CAD Monkeys siûlo suprantomai áformintà, profesionaliai paruoðtà interjero dizaino paslaugø paketà. Kuriame interjerus komerciniams ir vieðiesiems objektams, privatiems klientams Lietuvoje ir uþ jos ribø.

 

Donatas Þukauskas

Interjero dizainas, interjero dekoro detaliø kûryba

Esu profesionalus interjero dizaineris. Kûryboje vertinu paprastumà ir natûralumà. Jaukumas ir patogumas ne visada reikalauja dideliø pinigø.

 

UAB NMF Metal

Mediniø baldø ir jø daliø gamyba

Ámonë projektuoja ir gamina ávairios paskirties korpusinius baldus ástaigoms bei namams. Baldus gaminame ið laminuotos baldinës plokðtës, naudojame ávairià furnitûrà, metalà, stiklà. Baldams naudojamas medþiagas, plokðèiø spalvas parinksime pagal Jûsø poreikius, pritaikysime prie Jûsø interjero ar esamø baldø, sukursime ir pasiûlysime individualaus dizaino sprendimus Jûsø ástaigai ar namams. Mes galime Jums pasiûlyti ðiuos baldus: - Darbo stalai, priestaliai, pasitarimø stalai, sekretoriato, priimamojo baldai; - Kanceliarinës spintos, lentynos, sieninës spintos ir pertvaros; - Persirengimo spintelës, stalai ir suolai buitinëms patalpoms; - Vieðbuèiø, poilsio namø baldai - lovos, spintos, spintelës; - Baldai mokykloms - stalai kompiuteriø klasëms, knygø lentynos, rûbinës kabyklos; - Baldai darþeliams - þaidimø stalai, lentynëlës, persirengimo spintelës. - Kiti ávairûs pagal individualius projektus gaminami baldai. Visais Jus dominanèiais klausimais skambinkite telefonais - 8 41 502506, mob. 8 615 85071, arba raðyti á el.paðtà - furniture@nmfmetal.eu

 

SkaiGama, UAB

Nestandartiniø baldø gamyba

UAB “SkaiGama” projektuoja ir gamina nestandartinius korpusinius baldus. Baldams gaminti naudojama tik aukðtos kokybës italiðka, vokiðka, austriðka, lenkiðka laminuota medþio droþliø plokðtë, aukðto slëgio laminatas (HPL), natûraliu medienos lukðtu faneruota ar daþyta plokðtë. Gamindama baldus, priklausomai nuo kliento norø ir poreikiø, ámonë gali pasiûlyti optimaliausià variantà, tiek kainos, naudojamø medþiagø, furnitûros, tiek ir efektyvaus erdvës iðpildymo prasme. UAB “SkaiGama” siûlo laiku atliktà uþsakymà, konkurencingà kainà bei kûrybiðkà poþiûrá!

 

R dsgn

Interjero dizainas

Interjero dizainas nuo - iki…. Projektuoju ir ágyvendinu privaèius, visuomeninës ar komercinës paskirties patalpø interjerus. Sukursiu pagal jûsø pageidavimus interjero dizaino projektà, padësiu iðsirinkti apdailos medþiagas, sukurti jaukø baldø iðdëstymà, parinkti ðviestuvus, árangà ir kt. Konsultuoju visais kûrybiniais ir techniniais klausimais. Kariauju arba draugauju su statybininkais objekte:) Neplëðiu paskutiniø marðkiniø nuo kliento – viskas pagal norus ir galimybes. Taigi jeigu ásikûrinëjate naujame bûste, norite atsinaujinti ar susikurti jaukià ir patrauklià klientams darbo aplinkà - kreipkitës, visuomet padësiu. Taip pat ruoðiu ávairius dizaino projektus parodø stendams, dekoracijoms ir kt. Interjero dizaineris - Remigijus tel. 862228391

 

Katerina Dilinikaitenë

Interjeras, interjero ir baldø dizainas

Esu profesionali interjero dizainere. Projektuoju interjerus nuo idëjos iki realizacijos su pilna darbø prieþiûra. Labai mëgstu savo darbà ir dþiaugiuosi galëdama padëti.

 

INSEP, UAB

Minkðtø ir korpusiniø baldø gamyba 
ATGAL
PIRMYN
 
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës