mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Èiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Straipsniai

Kaip valyti minkðtus baldus?

Bookmark and Share

Þinant, kaip tinkamai priþiûrëti ir valyti minkštus baldus, juos galima išsaugoti tarsi naujus gerokai ilgesná laiko tarpà. Daugiau pasidomëjus apie baldø valymà pasirodo, kad šis nëra toks sudëtingas, kaip gali pasirodyti iš pradþiø. Taigi šiame straipsnyje papasakosi, kaip yra valomi ir priþiûrimi minkšti baldai.

Išsirinkite tinkamà audiná

Renkantis minkštus baldus labai svarbu išsirinkti tinkamà šá audiná. Áprastai specialistai patars rinktis tam tikrà medþiagà priklausomai nuo to kur stovës jûsø baldas ar baldai, kaip daþnai jie bus naudojami. Labai daþnai ir aktyviai dëvimi baldai gali greitai prarasti savo pirminæ išvaizdà. Taigi baldai ant kuriø bus daþnai sëdima turëtø bûti padengti sintetinëmis medþiagomis, šios dëvisi kur kas lëèiau. Natûralus pasirinkimas bûtø oda, kuri taip pat tinkamai priþiûrint dëvisi kur kas lëèiau, visgi šios prieþiûra yra gana atsakingas darbas.

Baldø audinio apsauga

Viena svarbiausiø baldø medþiagos apsaugos taisykliø: stenkitës išvengti skysèiø. Baldø medþiagø apsaugai naudojami ávairûs vandens ir kitø medþiagø repelentai. Dalis šiø apsauginiø priemoniø taikomi dar fabrikuose, dalis parduotuvëse, taèiau tam tikrai medþiagai tinkamà repelentà galima uþpurkšti ir ant jau ásigytø baldø. Šias priemones galima rasti baldø parduotuvëse.

Þinoma, reikia suprasti, kad apsaugantieji purškalai veikia gana trumpai. Išpylus, kavà ar kità gërimà ant baldø privalu, kuo skubiau paliktà dëmæ išvalyti, nes šiai ásigërus á audiná valymo procedûra taps kur kas sudëtingesnë ir brangesnë.

Pagalvëliø prieþiûra

Minkštø pagalvëliø ar prie baldo nepririštø detaliø prieþiûra yra gana paprasta. Patariama šiais detales nuolatos vartyti, kad abi pusës dëvëtøsi vienodai, taip pat, periodiškai kartà per savaitæ visas detales patariama išpurenti. Tokia prieþiûra prailgins baldø detaliø kokybiškà išvaizdà.

Vakuuminis valymas

Daþna šeimininkë namuose turi vakuuminá siurblá, neturinèioms patariama toká išsinuomoti, bent kartà per mënesá. Vakuuminis baldø valymas leis apsisaugoti nuo ilgaamþiø sunkiai išvalomø purvo ar maisto dëmiø.

Sunkiau pašalinamas dëmes galima valyti su labai minkštu dantø šepetëliu, šio neperspaudþiant ir taip nepaþeidþiant audinio.

Dëmiø valymas

Nuolatinë prieþiûra yra bene pats svarbiausias minkštø baldø prieþiûros elementas, taèiau nutikus netikëtai nelaimei gana svarbu tinkamai sureaguoti ir išvalyti atsiradusià dëmæ. Išpylus skysti ant audinio paviršiaus patariama minkštu rankšluosèiu tapšnoti ant dëmës, jokiu bûdu netrinti. Daþnai toks sprendimas išgelbsti baldus, jei šie yra padengti specialiu repelentu apsauganèiu nuo dëmiø atsiradimo.

Jeigu nutinka didesnë nelaimë specialø audinio paviršiaus valiklá pirmiausiai išbandykite nematomoje vietoje. Atlikus toká veiksmà ásitikinsite, kad valiklis nedaro þalos audiniui. Valant valikliu reikëtø šá švelniai átrinti á medþiagà, o po to paviršiui išdþiuvus pasinaudoti vakuuminiu siurbliu ir išplauti paviršiø.

Mediniø detaliu prieþiûra

Kaip medinës spintos, ávairios lentynos, mediniai stalai, taip ir medinës minkštø baldø detalës reikalauja tam tikros prieþiûros. Medinëms detalëms parduotuvëse apstu tinkamø valikliø, taèiau bûkite atsargios, ir kaip ir medþiagai skirtus valiklius, taip ir šiuos išbandykite ant maþiau matomø vietø. Esant per stipriam tirpalui medþio lakas ar daþai gali išblukti ir nusitrinti, o tokios katastrofos mes tikrai nenorime.

Kreipkitës á profesionalus

Norint išlaikyti ilgalaikæ minkštø baldø išvaizdà patariama kas pora metø šiuos išvalyti pasitelkus specialistø pagalbà. Valymo ekspertai pataria tokias procedûras atlikti reguliariai, o ne laukiant kada susikaups pakankamais dëmiø kiekis. Kuo baldas tampa nešvaresnis tuo já sunkiau išvalyti, taigi nedelskite!


2017-05-01
kaip-valyti-mink-tus-baldus

 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2024
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

Visos mons