Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Straipsniai

     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Vonios baldø gamyba


Vonios baldai - tai prekës kurios yra skirtos árengti vonios kambará, kad ði vonios erdvë bûtø funkcionali ir praktiðka þmogui. Vonioje þmonës praleidþia ne itin daug laiko, bet iðdëstymas vonios baldø, buitinës technikos ir vonios árangos lemia labai daug....

2016-09-26
 

Standartiniam butui – nestandartiniai interjero sprendimai


Lietuvoje gausiausiu architektûriniu palikimu vis dar iðlieka tûkstanèiai sovietinës statybos daugiabuèiø – kiekvienais metais jø veidas kinta, taèiau tarytum vëþlio greièiu – tik vieno kito daugiabuèio gyventojai vieningai nusprendþia griebtis iðorinës namo renovacijos, kurios dëka namas atrodo modernesnis. Be to, virðelis ir lieka virðeliu – nors ir smagu gráþti á namus, kurie ið iðorës nebeatrodo kaip Rusijos uþkampyje stûksantis plytinis daugiabutis, vos áþengus á laiptinæ ir patá butà vël sugráþta kaþkoks niûrus jausmas. Chruðèiovinio tipo butà paversti modernia oaze iðties yra sudëtinga uþduotis, taèiau tie, kurie turi daug noro ir ryþto, sugeba dràsiais sprendimais paversti savo bûstà jaukia, ðviesia ir ðiiuolaikiðka erdve gyventi. ...

2016-07-28
 

Kaip pasirinkti svetainës baldus - sekcijà. Pravarèiausi patarimai!


Geras svetainës baldø – sekcijos pasirinkimas ne tik padës teisingiausiai organizuoti visus daiktus Jûsø svetainëje, bet ir gali paversti jà tikrai iðskirtine!...

2015-02-06
 

Kaip valyti minkðtus baldus?


Þinant, kaip tinkamai priþiûrëti ir valyti minkðtus baldus, juos galima iðsaugoti tarsi naujus gerokai ilgesná laiko tarpà. Daugiau pasidomëjus apie baldø valymà pasirodo, kad ðis nëra toks sudëtingas, kaip gali pasirodyti ið pradþiø. Taigi ðiame straipsnyje papasakosi, kaip yra valomi ir priþiûrimi minkðti baldai....

2017-05-01
 

Racionalus vokiðkasis dizainas


Nuo seno esame ápratæ prie minties, kad vokieèiai tai tvarkinga ir racionali tauta. Tà patá galima pasakyti ir apie jø kuriamus dizaino gaminius. Tam, kad bûtø lengviau kalbëti apie dabartinius kûrëjus ir jø kuriamus dizaino elementus, derëtø bent ðiek tiek susipaþinti su netolima prieðistore, o tiksliau XX amþiaus dizaino ir pramonës iðradimais. Taigi pradëkime nuo Vakarø Vokietijos, kurioje ásitvirtinusi gero dizaino sàvoka. ...

2017-03-13
 

Bruoþai, atspindintys gerø baldø savybes


Kiekvienuose namuose yra netskiriama jø dalis - virtuvë. Vieni jà tiesiog dievina ir ten gali praleisti valandø valandas, kiti visai nemëgta joje suktis. Taèiau bet kuriuo atveju visiems norisi turëti jaukià, prabangià ar tiesiog elegantiðkà virtuvæ, nepaisant, ar gaminamas gardus maistas ar tiesiog ðaldytuve laikomi ávairûs pusfabrikaèiai...

2018-02-27
 

Dizainas karo metu


Antrasis pasaulinis karas pakirpo dizaineriø kûrybos sparnus. Amerikoje nesustojo industriniø susivienijimø, dizaineriø veikla, taèiau didþiosioms futuristinëms ateities idëjoms nebuvo lemta materializuotis. Antrojo pasaulinio karo metais Amerika investavo net 40 procentø visos ekonomikos naujoms medþiagoms bei technologijoms á chemijos ir elektronikos pramonës plëtojimà. Ypaè daug dëmesio buvo skiriama buitinës paskirties daiktø, tokiø kaip minkðti baldai ar spintos projektavimui ir gamybai....

2018-02-20
 

Kaip dirbti su skirtingais þmonëmis?


Suskaièiuojama, kad pasaulyje yra daugiau, kaip 700 skirtingø kultûrø ir gyvenimo stiliø. Globalizacija sukûrë tokias sàlygas, kad per savo gyvenimà turime galimybes sutikti þmoniø priklausanèiø praktiðkai visoms ðioms kultûroms. Kartais tenka su visiðkai kitokiais þmonëmis ne tik bendrauti, bet ir dirbti. Bûntet ðiame straipsnyje ieðkosime bûdø, kaip sutarti ir pasiekti gerø rezultatø dirbant su skirtingais þmonëmis....

2018-02-06
 

Bauhauzas. Kas tai?


Bauhaus – sutrumpintas Staatliches Bauhaus, architektûros ir meno mokyklos, veikusios nuo 1919 iki 1933 m. Vokietijoje pavadinimas. Ðis terminas taip pat reiðkia ðios mokyklos ideologija pagrástà ir sukurtà architektûros bei dizaino stiliø, kuris tapo viena átakingiausiø modernizmo architektûros sroviø....

2018-01-22
 

Nuo amatø prie pramoninio meno


Pramoninis dizainas rûpëjo ne tik dailininkams projektuotojams, gamintojams, bet ir teoretikams. Pirmosios pastangos daryti jtakà pramoninës gamybos es­tetiniam lygiui jau buvo XIX amþiaus viduryje, o XX amþiaus pirmajame deðimtmetyje jos iðplëtotos ir átvirtintos kûrybi­niø susivienijimø programose....

2018-01-08
 
ATGAL
PIRMYN
 
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës