mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Èiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Straipsniai

Bruoþai, atspindintys gerø baldø savybes

Bookmark and Share

Kiekvienuose namuose yra netskiriama jø dalis - virtuvë. Vieni jà tiesiog dievina ir ten gali praleisti valandø valandas, kiti visai nemëgta joje suktis. Taèiau bet kuriuo atveju visiems norisi turëti jaukià, prabangià ar tiesiog elegantiškà virtuvæ, nepaisant, ar gaminamas gardus maistas ar tiesiog šaldytuve laikomi ávairûs pusfabrikaèiai. Nuo seno virtuvëje sukdavosi moterys, taèiau šiandieniniame pasaulyje šiuos ásisenëjusius stereotipus lauþo puikûs maisto ruošybos meistrai – vyrai. Pasirodo, kad jiems bûti virtuvës šefais yra daug paprasèiau jau vien dël to, kad jie šioje patalpoje nesijauèia tarsi ákalti, kaip kartais pasijunta moterys. Kai á maisto gamybà þiûrima kaip á menà, o ne rutinà gaunamas puikus rezultatas. Šá faktà patvirtina ir tai, kad geriausiuose ir prabangiausiuose pasaulio restoranuose pagrindiná vaidmená virtuvëje atlieka vyriškosios giminës atstovai.

Prieš kelis šimtmeèius pati virtuvës patalpa ar tuo labiau virtuvës baldai nebuvo pati svarbiausia ar reprezentatyviausia namø dalis. Daþniausiai prie puodø sukdavosi tarnaitës, o namø ponioms reikëdavo sugalvoti tik tai, kà ant švaria staltiese padengto stalo jos norëtø matyti per pietus ar vakarienæ. Tuo metu virtuvës baldai buvo paprasti. Reèiau naudoti ir ávairûs raiþiniai ar kiti papuošimai. Taip pat pagrindinë tokiø baldø gamybinë medþiaga buvo mediena. Šiame amþiuje tikro medþio gaminius noriai keièiama medienos droþliø plokštëmis, taèiau pastarosios palyginus su tikro medþio gaminiais yra maþiau patvarios. Prasti ir maþiau kokybiški gaminiai iš viso didelë bëda paèiam naudotojui. Nuo drëgmës atsilupa kraštai, deformuojasi forma. Taèiau daþnai vartotojo pasirinkimà lemia kaina, kuri gali bûti labai skirtinga. Kartais verta tikro ir kokybiško gaminio paieškoti net dëvëtø baldø parduotuvëse. Pasirodo ten galima aptikti tikrø perliukø, net antikvariniø baldø ir uþ visai nedidelæ kainà. Medþio gaminiai gali bûti šlifuojami ir perlakuojami. Po tokiø atnaujinimø galite nebeatpaþinti to, kà ásigijote kaip panaudotà, taèiau kokybiškà ir tikrà daiktà. Taèiau nereikëtø apsigauti ir prieš perkant baldà gerai já apþiûrëti, išbandyti.

O kaip išsirinkti tikrai gerus baldus? Juk pagal statistikos duomenis, lietuviai baldus atnaujina ne daþniau kaip kartà per 10 metø? Tai nebûtinai prastas bruoþas. Sëslumà ir priraišumà prie daikto galima traktuoti ir kaip teigiamà þmogaus savybæ. Tokiu atveju verta atkreipti dëmesá á baldo kokybæ. Ir visai nesvarbu, ar tai mediniai virtuvës, ar svetainei skirti stilingi odiniai baldai. Išsiaiškinkite kaip jie buvo pagaminti ir kokios medþiagos panaudotos, ar yra lengvai surenkami. Juk pirkdami èiuþiná lovai mieliau renkatës toká, kuris pagamintas iš natûraliø ir sveikatai nekenksmingø medþiagø. Taigi ir paèià lovà derëtø rinktis tokià, kuri dràsiai kambaryje išbus nesugriuvusi tikrai ilgiau nei dešimtmetá. Juk geri baldai gali bûti puikia investicija. O jei turite fantazijos ir planø kaip turëtø atrodyti vienas ar kitas baldas – dar šauniau. Tokias idëjas mielai ágyvendina medþio meistrai, kurie geba sukurti tokius stulbinanèius meno kûrinius net iš tokiø dalykø kaip kambario durys.

Galiausiai, visuomet svarbu baldà gerai priþiûrëti. Medinius baldus valykite drëgna servetële, neleiskite garams ant jø patekti, saugokite nuo stipriø cheminiø valikliø. Panašiai saugomi ir odiniai baldai. Jø paviršius jautrus net tiesioginiams saulës spinduliams, taigi kà kalbëti apie ávairias namuose naudojamas valymo ar dezinfekavimo priemones. Geriausiai tokius baldus nuvalyti padës vandeniu ar specialiai odiniams baldams skirtais valikliais sudrëkinta šluostë.

 


2018-02-27
bruo-ai-atspindintys-ger-bald-savybes

 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2024
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

Visos mons