mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Èiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Straipsniai

Kaip pasirinkti svetainës baldus - sekcijà. Pravarèiausi patarimai!

Bookmark and Share

Geras svetainës baldø – sekcijos pasirinkimas ne tik padës teisingiausiai organizuoti visus daiktus Jûsø svetainëje, bet ir gali paversti jà tikrai išskirtine. Kad ir kokius svetainës baldus, atskirai stovinèius ar nuo sienos iki sienos montuojamus, Jûs ketintumëte ásigyti, prieš pasirenkant bûtinai apsvarstykite keletà šiø svarbiausiø klausimø.

· Ávertinkite kiek ir kokiø daiktø Jûs turite. Kiek iš tiesø reikalingø, daþnai buityje naudojamø daiktø Jums bûtina sutalpinti naujoje svetainës baldø sistemoje – sekcijoje? Tai turëtø bûti pirmiausias klausimas, kurá Jûs sau iškelsite. Galbût turite nemaþai piešiniø ar nuotraukø, kurias norëtumëte parodyti savo svetainëje? O gal pagrindinë daiktø dalis - tai knygos, DVD, CD, þaidimai ar netgi drabuþiai?

Mintyse surušiuokite visus turimus daiktus pagal grupes ir jau galësite puikiai ásivaizduoti kokie turëtø bûti Jûsø korpusiniai svetainës baldai. Taip yra lengviau suprasti, suplanuoti, kokie skyriai turës bûti naujoje sekcijoje, kaip jie turës bûti išdëstyti. Galbût joje turi bûti daugiau lentynø ar atvyrø daliø. O gal Jums kaip tik reikia, kad korpusinë sistema turëtø daugiau giliø stalèiø arba spinteliø uþdengtø durelëmis, uþ kuriø nieko nesimato. Tokie sprendimai - puikus pasirinkimas norint paslëpti visus nepageidaujamus išorëje daiktus. Galbût bûtent taip Jûsø svetainë atrodys tvarkingiau.

Atminkite, kad nuo atsakymo á šiuos klausimus priklausys ne tik svetainës baldø funkcionalumas, bet ir vizualinë, interjero dizaino dalis.

· Atsikratykite daiktø pertekliaus (nereikalingø daiktø). Kiekvienuose namuose ko gero yra sukaupti daiktai, kurie faktiškai niekada arba tik itin retai naudojami. Tokie nereikalingi daiktai tik apsunkina kambará bei, kas ne maþiau svarbu, vaizdà jame. Net neásivaizduojate, kiek daugiau vietos turëtumëte svetainëje ar bent jau korpusinëje sistemoje, atsikratæ šiø „vazø, suvenyrø ir pan“. Pagalvokite ar visi šie daiktai tikrai bûtini Jums?

Gali paaiškëti, kad nauji svetainës baldai neprivalo bûti tokie dideli, o tai visuomet reiškia – daugiau vietos judëjimui bei elegantiškiau atrodantá kambará.

· Gerai išmatuokite. Išmatuokite gerai sienos, prie kurios stovës nauji svetainës baldai, plotá ir aukštá, o taip pat pamastykite koks baldø gylis bûtø optimaliausias Jûsø kambariui.

Turëkite omenyje, kad pavyzdþiui stalèiuose ar spintelëse, naudingo ploto daiktø susidëjimui yra gerokai maþiau nei bendras baldo gylis. Norint suþinoti stalèiaus ar spintelës naudingà plotà, iš bendro baldo gylio reikia atimti apie 4-5 centimetrus, tai yra nugarëlæ ir fasadà. Taip Jûs realiai suþinosite, kiek vietos daiktø susidëjimui bus sekcijos viduje.

Apie išmatavimus ir norimus susidëti sekcijoje daiktus pamastykite tikrai gerai, kad vëliau viskam bûtø vietos.

Taip pat bûtinai atminkite, kad svetainës sekcija, kaip ir bet kuris kitas baldas, interjere atrodys gerai ir netgi suspindës tik kai aplink jà bus pakankamai laisvos erdvës, todël palikite šiek tiek vietos nuo sienø.

· Suplanuokite vietà televizoriui bei visai technikai. Išankstinis vietos televizoriui ir video/audio aparatûrai numatymas – vienas pirmøjø þingsniø, nuo kuriø turi prasidëti bene kiekvienos korpusinës sistemos pasirinkimas. TV ir audio technika uþima nemaþai vietos, be to jà reikia išdëstyti kuo patogiausiai Jums, todël pradëkite bûtent nuo èia.

Pagalvokite kurioje sekcijos pusëje (kairiau, dešiniau ar per vidurá) turës stovëti arba bus pakabinamas televizorius. Tai priklausys nuo to kaip svetainëje išdëstyti minkštieji baldai. 

Bûtinai išsiaiškinkite kokio ploèio ir aukšèio yra televizorius, o taip pat visa kita audio ir video aparatûra, mat ne visi korpusiniai svetainës baldø modeliai pritaikyti skirtingai audio/video technikai.

Taip pat pasidomëkite ar Jums patikæs sekcijos modelis turi iš anksto numatytas angas rozetëms bei aparatûros laidams. Bûtinai ásitikinkite ar galima bus juos graþiai, nepastebimai paslëpti. Priešingu atveju, vëliau dël šio klausimo gali kilti nemaþai keblumø.

· Universalumas svarbiausia! Rinkitës tik moduliniø kompozicijø variantus! Modulinës sekcijos – tai tokios, kuriø išdëstymà ir kompozicijà visuomet nesunkiai galima pakeisti. Visi jø elementai gali bûti vëliau permontuojami/perkabinami kitokia, Jums labiau priimtina tvarka. Tokie baldø sprendimai yra patys praktiškiausi ir turëtø bûti pirminis Jûsø pasirinkimas, mat atsiradus naujiems daiktams ar net baldams svetainëje, sekcijà galima bus lengvai permoduliuoti pagal naujus poreikius.

Praëjus laikui tokius baldus netgi galima pritaikyti ir nuolat besikeièiantiems vaikø kambario reikalavimams. Lengvas svetainës baldø išdëstymo pakeitimas –  visada vienas iš jø kokybës poþymiø!

Gyvenimas keièiasi, o su juo ir reikalavimai svetainës korpusiniams baldams.

· Lentynø sprendimas. Taip pat svarbu kaip siûlomoje korpusiniø baldø kompozicijoje yra išspræstas lentynø klausimas. Kai kuriose sekcijose lentynos gali bûti montuojamos tik tam tikrose, jau numatytose vietose.

Visgi praktiškiau yra turëti galimybæ, pagal poreikius reguliuoti lentynø pozicijà - aukštá. Toks baldas tampa gerokai universalesniu naudojime.

Taip pat ásitikinkite ar lentynos yra lengvai perstatomos. Kas kartais lengvai atrodo instrukcijoje, nëra taip paprasta realybëje, todël pagal galimybæ išbandykite lentynø reguliavimà/perstatymà jau parduotuvëje.

· Išreiškite savo stiliø. Panagrinëkite kiek daug baldø variantø yra siûloma šiuo metu pasiûloje. Išsirinkite tai, kas ne tik atitiks Jûsø keliamus praktiškumo reikalavimus, bet ir pakeis á geràjà pusæ Jûsø svetainës interjerà. Yra daugybë skirtingø stiliø: nuo modernaus, šiuolaikiško iki klasikinio ar net etninio.

Atminkite, kad korpusinis baldas – sekcija nebûtinai privalo bûti toks pats pagal stiliø kaip tarkime sofa arba valgomojo komplektas. Ávairovë šiuolaikiniame interjere kaip tik sveikintina, tiesiog svarbu, kad stiliai nekariautø, o savotiškai papildytø, praturtintø vienas kità. Prie moderno puikiai dera lengva klasika arba skoninga eklektika.

Korpusiniø svetainës baldø tikrai nebûtina pagal spalvas derinti su sofa, valgomojo komplektu ar grindimis.

Netgi priešingai: geriausiai kai modulinë sistema yra kitokios spalvos nei grindys!

Kitaip, netgi patys graþiausi, prabangiausi baldai atrodo ne taip efektingai. 

· Ieškokite kokybës! Minkštai ir sklandþiai dureles bei stalèius uþdarantys mechanizmai, baldø aukšèio ir pozicijos reguliavimo furnitûra, ir panašiai – visa tai atskiria kokybiškus baldus nuo paprastø.

Kokybiška baldø furnitûra svarbi ne tik baldø naudojimui (uþdarymui/atidarymui), bet ir paèiam montavimui. Jos pagalba, reguliuojant baldø gylio ir aukèio pozicijas, galima beveik idealiai ištaisyti galimus sienos nelygumus.

Kokybë visuomet atsiperka!

· Klasika skirta didesnëms erdvëms. Paskutinis bet ne maþiausiai svarbus patarimas - verta màstyti apie modernà. Nesusigundykite klasikinio stiliaus idëja jeigu gyvenate nelabai dideliame bute! Kad ir kaip beatrodytø nuotraukos, klasikiniams baldams visuomet reikia gerokai daugiau vietos.

Graþaus Jums interjero!


2015-02-06

Ail Design
kaip-pasirinkti-svetain-s-baldus-sekcij-pravar-iausi-patarimai

 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2024
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

Visos mons