Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis

Bookmark and Share

 Amores baldai, UAB


Adresas: Vilnius
Telefonas: +37060772229
Mobilus tel.: +37060772229
info @ amoreforhome.lt
http://www.amoreforhome.lt
 

 Pagrindinë ámonës nuostata, tai darbas su kruopšÃ¨iai atrinktais, pripaþintais partneriais bei grieþta prekiø kokybës kontrolë. Visi mûsø parduodami baldai gaminami iš natûralios medienos: tradiciniu bûdu apdirbto berþo masyvo, tuopos, guobos ir àþuolo. Taip pat naudojamos kokybiškos MDF plokštës. Minkštosioms dalims naudojami lino bei mišrios sudëties patvarûs audiniai. Kai kuriø daþytø ir lakuotø baldø kolekcijø apdaila atlikta specialia sendinimo technika, pavyzdþiui, daþø pratrynimai arba patinavimas (dulkiø imitacija). Šie sendinimo darbai daþniausiai atliekami rankiniu bûdu, todël kiekvienas baldas yra autentiškas. Visus baldus vienijantis aspektas – išliekamoji vertë. Tai kokybiški, prabangûs baldai, tarnausiantys Jums ilgai.

„Amore For Home“ yra vienintelë ámonë Lietuvoje, turinti išskirtines teises prekiauti pasaulyje pripaþinto gamintojo „Willis & Gambier“ baldais. Šio gamintojo produkcija alsuoja senàja dvasia, pasiþymi aukšÃ¨iausia kokybe, išskirtiniu stiliumi ir didele išliekamàja verte. Suteikite sau progà ásigyti geriausia, kà gali pasiûlyti baldø rinka!

 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës