mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Èiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Naujienos

Design Lithuania Londone ir Kane – vienu ðûviu – du zuikiai

Bookmark and Share

Lietuvos pirmininkavimo Europos sàjungai proga pavyko Lietuvà reprezentuoti per dizaino prizmæ. Šá rudená Lietuvos dizainas šturmavo Anglijà ir Prancûzijà. Galime didþiuotis, kad lietuviškos dizaino rinktinës ekspozicija pristatyta dviejø prestiþiniø festivaliø metu. Daþnas parodos lankytojas þinojo tik tai, kad Lietuva – tai maþa jauna valstybë kaþkur netoli Rusijos. Eksponatø pavadinimai sunkiai ištariami, o dizaineriø vardai ir pavardës skamba kaip ilgi burtaþodþiai. Objektø stilistika lyg artima skandinaviškam dizainui, taèiau kaþkuo kitokia, savita. Belieka pasidþiaugti, kad Lietuvos dizaino parodos daugelá lankytojø privertë išsitraukti savo išmaniuosius ir pagoglinti, kurioje vietoje Europos þemëlapyje yra tas keistas kraštas Lietuva.

Lietuvos dizaino paroda Londone

Lietuvos ekspozicija pristatyta Londono dizaino festivalyje, kurio metu Londonas tiesiog mirga nuo gero dizaino pavyzdþiø, instaliacijø, renginiø. Lietuvai teko garbë net mënesá (rugsëjo 16-spalio 18 d.) eksponuoti dvylikos dizaineriø darbus þymios projektavimo kompanijos „ARUP“ centrinës bûstinës fojë („ARUP“ garsi visame pasaulyje dël tokiø inovatyviø projektø kaip „Pompidu“ kultûros centras Paryþiuje, Sidnëjaus opera ir begalës kitø. Kompanijoje dirba daugiau nei 10 000 darbuotojø, ámonë ásikûrusi šešiuose þemynuose, 42 šalyse, turi 92 biurus). Centrinis biuras ákurtas paèioje Londono širdyje, vos 10 minuèiø pësèiomis nuo vienos pagrindiniø arterijø Oxford Circus. Modernumu alsuojantis interjeras puikiai derëjo su specialiai šiai parodai sukurta ekspozicine áranga, kuri tarsi papildë dizaino objektus.

Lopinëlis þalumos traukë aká lietingame Londone. Lankytojai ávertino dizainerio Ryèio Zavecko trijø dienø darbà, auginant þelmenis lovai „Neringa“. Juozo Brundzos raktø spintelë „Luna“ buvo nuolat varstoma, o prie romantiškojo veidrodþio „Dviem“ eilëje rikiavosi moterys. Jaukumo suteikë Vytauto Puzero šviestuvai „Corio“, šurmulyje girdëjosi ritmingas Pauliaus Vitkausko supamos këdës „KU-DIR-KA“ skleidþiamas garsas.

Paroda pareikalavo nemaþai þmogiškøjø resursø. Jai buvo pradëta ruoštis dar vasaros pradþioje. Darbus asmeniškai atrinko pagrindinë „Arup“ parodø kuratorë Jennifer Greitschus, kurios senelis yra kilæs iš pamario krašto. Vienas iš ARUP vadovø Chris Luebkeman po parodos sakë: „Man gëda prisipaþinti, kad iki tol, kol nenuëjau á parodà, beveik nieko neþinojau apie Lietuvà. Þinojau, kad tai nedidelë tauta, priklausiusi Sovietø imperijai. Viskas pasikeitë, sudalyvavus parodoje. Buvau stipriai suþavëtas tradiciniø vertybiø gausa bei amatø, kuriuose susipina šiuolaikinës idëjos bei metodai. Tai neátikëtinos stiprybës pavyzdys šiandieniniame pasaulyje, pilname bedvasio monotoniškumo. Man labai patiko ta neátikëtinai protinga „Spina“ këdë, kuri gali bûti pritaikyta þmogaus dydþiui bei formoms, bei lova „Neringa“, padengta þole, kurios idëja paremta romantišku gulëjimu ant þolës. Galø gale, tekstilës gaminiai „Zidra“ buvo tiesiog kvapà gniauþiantys. Dizaineriai, kurie pateikë savo darbus parodoje, buvo þavingai uþsidegæ savo darbais bei dizaino átaka ir savo tautos ateitimi. Jie tikëjo galinga jëga, kurià dizainas gali suteikti laikui bei kultûroms, bei atnešti rûpestingumà bei atidumà mûsø gyvenimui. Gráþau iš parodos, laukdamas, kada suþinosiu apie juos daugiau bei šalá, iš kurios jie atvyko. Laukiu, kada keliausiu á Baltijos šalis“.
Dauguma eksponatø jau buvo pelnæ apdovanojimus Lietuvoje ir uþsienyje. Parodà iš Lietuvos pusës organizavo Lietuvos dizaino forumas kartu su Lietuvos Respublikos ambasada Londone.


Lietuva – festivalio „Les Boréales“ garbës viešnia

Lietuvos dizaino forumas lapkrièio 15 d.-gruodþio 31d. dienomis Kane (Prancûzija) vykstanèiame tarptautiniame Šiaurës šaliø kultûros festivalyje „Boreales“ pristato jungtinæ darbø parodà „Design Lithuania“. 29 objektø ekspozicijos pagrindà sudaro Londone eksponuoti darbai, kurie papildyti keletu prizo „Geras dizainas“ nugalëtojø. Šis renginys kartu su Alinos Orlovos koncertu pirmà kartà reprezentavo Lietuvà 22 metus skaièiuojanèio festivalio atidarymo vakarà. Lankytojai buvo pakviesti á buvusio Kano moterø vienuolyno parodø salæ susipaþinti su lietuviškojo industrinio dizaino pastarojo dešimtmeèio raida ir pasiekimais.
Vienuolynas pribloškë erdviø dydþiu. Unikali architektûra kontrastavo su šiuolaikinio dizaino eksponatais. Áspûdingo aukšèio skliautai ir puiki akustika nevalingai privertë susikaupti.

Viena šiame atidaryme dalyvavusiø jaunø dizaineriø, autoriø Audronë Drungilaitë sakë: „Buvo malonu ir kartu netikëta sulaukti tokio lankytojø antplûdþio. Lankytojai buvo smalsûs, domëjosi ne tik dizaino pasiekimais, bet ir mûsø kalba, vis prašë ištarti objektø pavadinimus lietuviškai, klausinëjo kainø“.

Matoma tendencija, kad riba tarp pramonës ir dizaino pamaþu nyksta. Ausinës „JUNGLE Earphones“ ir kartoninis kompiuterio dëklas „Acme Baltic“ bei Naurio Kalinausko ir Indros Marcinkevièienës kurtos këdës, gaminamos „Ventoje“, liudija uþsimezgantá Lietuvos pramoninkø ir dizaineriø bendradarbiavimà.

Eksponatams teko atlaikyti nemaþà krûvá. Mindaugo Þilionio unifikuotà sistemà „Spina“ išbandyti panoro net solidûs vyrai. Mamos negalëjo atitraukti vaikø nuo Naurio Kalinausko kilimo-dëlionës „Imperial“. Etno motyvo uþuominos atsispindëjo Rapolo Graþio modulinëse knygø lentynose „Audþiu“ ir tarptautinio pripaþinimo sulaukusiame Astos Kaušpëdaitës „Lithuanian Vodka“ pakuotës dizaine „Black Edition“. Sveèius þavëjo atlikimo kokybë ir medþiagø ávairovë. Tokie baldai kaip Vytauto Puzero këdë „Eggy“ ar Neringos Dervinytës staliukai „Romance“ liudijo apie aukštà metalo apdirbimo pramonës lygá. Medienos apdirbimo kokybæ reprezentavo Þilvino Stankevièiaus këdþiø serija „Liepa“. Mûsø dizaineriai taip pat nebijo naudoti plastikà, tekstilæ, keramikà ar kartonà.

Festivalio organizatoriø staigmena

Kano aukštosios dailës ir medijø mokyklos studentai per du mënesius atliko puikià ekspozicijos analizæ. Festivalio atidarymo išvakarëse surengta prezentacija gniauþë kvapà ir këlë pasitenkinimà. Atrodë, kad apie mûsø šalá jie þino daugiau nei daþnas lietuvis, nors nei karto nëra Lietuvoje buvæ, jie puikiai identifikavo mûsø nacionalinius ypatumus ir šalies vertybes – natûralià gamtà, savità kultûrà ir nepaprastà istorinæ raidà.

Reprezentacinis albumas „DESIGN LITHUANIA 2001-2013“

Lankytojai nuoširdþiai domëjosi ir atidþiai vartë specialiai šioms parodoms išleistà albumà. Kiekvienam autoriui šalia savo darbø teko aprašyti po vienà Lietuvos identitetà atspindintá atributà, toká kaip gintaras, Nida, cepelinai, krepšinis, juoda duona, sûreliai. Katalogas išleistas trimis kalbomis: lietuviø, anglø ir prancûzø. Šis katalogas taip pat buvo nemokamai dalinamas Londone, o dabar platinamas Kane. Albumo leidimà ir abi parodas rëmë Lietuvos kultûros ministerija.

 

Ateities vizijos

Katalogai išgraibstyti akimirksniu, o „Sveèiø knyga“ papildyta naujais palinkëjimais. Þmoniø susidomëjimas ákvëpia dizainerius neuþmigti ant laurø ir kurti toliau, o organizatoriai tyliai viliasi, kad Kanas nebus paskutinë Lietuvos dizaino parodos stotelë. Gal kitàmet pavyks lietuviškà dizainà pristatyti net kitame þemyne vyksianèiame pasaulio dizaino sostinës renginyje?

Daugiau informacijos:
Kamilë Klevinsakaitë info@dizainoforumas.lt 
Vytautas Gurevièius gurevicius@dizainoforumas.lt +370 699 83 242
 


2017-11-28

design-lithuania-londone-ir-kane-vienu-viu-du-zuikiai

 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2024
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

Visos mons