Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Partnerystë

     
Ávesti savo skelbimà Jeigu ieðkote partneriø palikite savo skelbimà
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

ieðkote partneriø ar platintojø

Razom Trade LLC

Áëjimo durø gamintojas ið Ukrainos ieðko partneriø pardavimø plëtrai Baltijos ðalyse. Mes siûlome produktus, kurie paklausûs Lietuvos ir Latvijos rinkose B2B ir B2C segmentams. Vidutiniðkai á Ukrainà eksportuojama á Baltijos daugiau nei 100 tûkst Eurø per mënesá, ir ðie kiekiai nuolat auga. Aukðtas verslo pelningumas.

 

 

UAB Ramchos

UAB Ramchos

UAB Ramchos ásteigta prieð 12 metø Kaune. Nuo pat ákûrimo ámonës misija - sukurti importo ir eksporto tiltà tarp Europos ir Lotynø Amerikos. Pagrindinë ámonës veikla yra ávairiø modeliø, natûraliø karvës ir avies kailio kilimø (natûralios formos, susiûtø, daþytø) bei interjero aksesuarø (pufø, takeliø, kilimëliø, karpinèio kilimø ir t.t.), tentiniø ir kitø ugniai ir vandeniui atspariø medþiagø, skaidriø ir bituminiø banguotø stogo lakðtø, ðiltnamiø ir kt. prekyba. Mielai suteiksime Jums papildomos informacijos apie mûsø siûlomas prekes ir atsakysime á visus Jus dominanèius klausimus.

 

Baldø parduotuvë ieðko minkðtø baldø tiekëjø

Julsta

Imonë, nuo 2007 m. prekiaujanti minkðtais ir korpusiniais baldais, ieðko minkðtø baldø tiekëjø. Baldø salonas ásikûræs Kaune, Savanoriø pr, Norinèius kreiptis skambinkite 869851312 arba raðykite im.julsta@gmail.com

 

BENDRADARBIAVIMAS

Kvieèiame bendradarbiauti baldø salonus, prekybos atstovus, architektus, dizainerius. Esame oficialûs ASHLEY FURNITURE (JAV) atstovai . Informacijà apie mûsø importuojamus baldus galite rasti svetainëje www.royalbaldai.lt

 

KLASIKINIAI, AMERIKIETIÐKI BALDAI

UAB "Litbaltic"

Prekiaujame klasikiniais, amerikietiðkais baldais. Esame oficialûs Ashley furniture (JAV) atstovai, todël galime pasiûlyti kokybiðkà prekæ uþ patrauklià kainà. Pristatome baldus visoje Lietuvoje.

 

Kalviðki darbai

UAB Ironietis

Ávairûs kalviðki gaminiai - turëklai, vartai, varteliai, pavësinës, lauko bei vidaus baldai ir

 

Baldø gamintojai ieðko salono!

HELES Group

Minkðtø baldø gamintojai ieðko salono Kauno mieste norinèio prekiauti baldais.

 

Baldø salonas Utenoje ieðko tiekëjø

Baldai Utenoje

Baldø salonas Utenoje (300kv.m) ieðko gamintojø/importuotojø, norinèiø bendradarbiauti, arba nuomotis prekybiná plotà .

 

Kvieèiame bendradarbiauti prekybos atstovus, architektus, dizainerius.

UAB "Technotool"

Gaminame interjero ir eksterjero dekoro elementus, apdailos detales ið ávairaus metalo. Iðskirtiniai ámonës gaminiai - rankø darbo hipnotizuojanèios dekoratyvinës metalo plokðtës, kurias naudojame baldø gamybai, sienø, lubø ir kitø interjero elementø apdailai (kolonø, pertvarø, prekystaliø, vieðbuèiø recepcijø ir kt. elementø dekoravimui) bei reklaminiø skydø, logotipø gamybai. Tai autorinë dizaineriø sukurta ðiuolaikiðka, moderni, ilgaamþiðka, ávairioms interjero kompozicijoms tinkanti apdailos medþiaga.

 

Siûlome bendradarbiauti baldø salonams

LINTUVA

Gaminame korpusinius nestandartinius baldus pagal uþsakymà ir ieðkome baldø salonø, kurie norëtø pardavinëti mûsø gamybos baldais. 8 652 00779 www.lintuva.lt

 

Gaminame baldus, laiptus

Akupa UAB

UAB Akupa iesko uzsakymu baldu, baldu detaliu, laiptu gamybai

 

BALDAI SALONAMS

Karolis

Ieðkome minkðtø baldø salonø, kurie norëtu prekiauti Mûsø baldais. Domina ámonës ið pagrindiniø miestø.

 

baldu gamyba minkstu

uab gida

esam korpusiniu baldu gamybos imone turim baldu parduotuve ieskom minkstu baldu gamintoju norinciu prekiaut musu salone Mazeikiuose

 

Baldø gamybos ámonë IEÐKO UÞSAKOVØ

Lintuva, UAB

Esame nestandartiniø baldø projektavimo ir gamybos ámonë, gaminame ávairius virtuvës, miegamojo, svetainës, prieðkambario, vaikø kambario baldus ir kita pagal INDIVIDUALIUS UÞSAKYMUS.

 

ieskom uzsakovu

arvybaldai

Gaminame , montuojame , projektuojame spintas , drabuþines ir pertvaras su aliuminëmis slankiojanèiomis sistemomis , ávairiø iðmatavimø pagal individualius uþsakymus. Siûlome kokybiðkø medþiagø, spalvø, modeliø pasirinkimà. Atvykimas ir projektavimas – nemokamas . Spintas pagaminame per 10 dienø . Taip pat gaminame ir kitus nestandartinius baldus (biuro , svetainës , miegamojo , prieðkambario , virtuvës ir vaikø kambario) .

 

Украинская фабрика мягкой мебели ищет партнеров в Прибалтике

Денис

Украинская фабрика мягкой мебели D`LineStyle – один из ведущих производителей – предлагает кровати и мягкую мебель для дома, офиса, баров, кафе, ресторанов, гостиниц. Наши модели привлекают своей изысканностью, сочетанием комфорта и высокого качества, эксклюзивной палитрой дизайнерских идей и материалов, разнообразием обивочных тканей. Вся наша продукция соответствует необходимым нормативным требованиям, что подтверждено соответствующими сертификатами. Мы предлагаем крупным торговым фирмам Прибалтики стать нашими партнерами. Мы готовы сотрудничать также с сетями ресторанов, баров, гостиниц. Если вы поставляете мебель для офисов, мы будем рады помочь вам в этом, предложив широкий ассортимент моделей для кабинетов, приемных и переговорных комнат, зон отдыха. Посетите наш сайт, чтобы ближе познакомиться с нашей мебелью. Мы готовы обсудить условия сотрудничества в любое удобное для Вас время. С уважением, фабрика мягкой мебели D`LineStyle

 

Ámonë ieðko uþsakovø

UAB NMF Metal

Ámonë projektuoja ir gamina ávairios paskirties korpusinius baldus ástaigoms bei namams. Baldus gaminame ið laminuotos baldinës plokðtës, naudojame ávairià furnitûrà, metalà, stiklà. Baldams naudojamas medþiagas, plokðèiø spalvas parinksime pagal Jûsø poreikius, pritaikysime prie Jûsø interjero ar esamø baldø, sukursime ir pasiûlysime individualaus dizaino sprendimus Jûsø ástaigai ar namams. Mes galime Jums pasiûlyti ðiuos baldus: - Darbo stalai, priestaliai, pasitarimø stalai, sekretoriato, priimamojo baldai; - Kanceliarinës spintos, lentynos, sieninës spintos ir pertvaros; - Persirengimo spintelës, stalai ir suolai buitinëms patalpoms; - Vieðbuèiø, poilsio namø baldai - lovos, spintos, spintelës; - Baldai mokykloms - stalai kompiuteriø klasëms, knygø lentynos, rûbinës kabyklos; - Baldai darþeliams - þaidimø stalai, lentynëlës, persirengimo spintelës. - Kiti ávairûs pagal individualius projektus gaminami baldai. Visais Jus dominanèiais klausimais skambinkite telefonais - 8 41 502506, mob. 8 615 85071, arba raðyti á el.paðtà - furniture@nmfmetal.eu

 

Metaliniø kojeliø iðpardavimas

UAB NMF METAL

UAB NMF Metal -l yra metaliniø vamzdþiø ir apvalaus metalo apdirbimo ámonë, dirbanti su ovalo, apvalios, staèiakampio ir ðeðiakampio tipo medþiagomis bei vamzdþiais. Ðiuo metu norëtume pasiûlyti pardavimo ámonëms mûsø gaminamas metalines kojeles PIGIAU... Kojelës ðlifuotos, lakuoto pavirðiaus. Ásukamas varþtas M8 arba M10 pasirinktinai. Akcijinë kaina vienos pozicijos : 60x230mm M8x50 - 6lt +pvm

 

IEÐKOME UÞSAKOVØ

JURGITA DIMSTEINË

UAB NMF Metal yra metaliniø vamzdþiø ir apvalaus metalo apdirbimo ámonë, dirbanti su ovalo, apvalios, staèiakampio ir ðeðiakampio tipo medþiagomis bei vamzdþiais. Ámonë gamina platø gaminiø asortimentà (lempø metalinius elementus, medicinines rankenas, tvoras, këdþiø rëmus, aptvërimo árangà, laiptus, vartus, metalinius kastuvus, geleþinkeliø konstrukcijas bei ávairias kitas metalines detales). Mes galime pasiûlyti ðias paslaugas: Vamzdþiø pjaustymas; CNC vamzdþiø lankstymas; Ðtampavimas ekcentriniais presais iki 100 tn; CNC tekinimas; Græþimas; Ðlifavimas; Skyliø iðmuðimas vamzdþiuose; Galtavimas; Vidinis ir iðorinis sriegiavimas; Suvirinimas TIG, MIG, naudojant robotà; Rankinis/mechaninis surinkimas; Pakavimas. Siekiant pasiûlyti mûsø klientams visapusiðkà aptarnavimà, mes naudojame mûsø patikimas miltelinio daþymo ir cinkavimo paslaugas teikianèias ámones. Tikimës, kad Jus sudomino mûsø ámonë ir mes galësime pradëti sëkmingà bendradarbiavimà.

 
ATGAL
PIRMYN
 
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës