mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 iuiniai, grotels
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanios sistemos
 Stalai ir kds
 Svetains baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvs baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Taisykls

Registruodamiesi ar talpindami informacij� interneto svetain�je www.inter.lt J�s patvirtinate, kad susipa�inote ir sutinkate su �iomis naudojimosi svetaine taisykl�mis bei �sipareigojate j� laikytis.

NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE www.inter.lt TAISYKL�S

�iomis taisykl�mis nustatomos informacijos bei produkt� talpinimo / per�i�ros s�lygos internetin�je svetain�je www.inter.lt (toliau svetain�je), svetain�s administratoriaus (toliau administratoriaus) ir vartotoj� teis�s, pareigos, atsakomyb� bei kitos nuostatos.

Informacijos talpinimas, administratoriaus ir vartotojo pareigos bei atsakomyb�

U�siregistrav� svetain�s vartotojai, teisingai u�pild� registracijos form�, gauna mokam� arba nemokam� paslaug� paket�, kuris yra nurodytas registravimo formoje. Visi interneto vartotojai svetain�je gali skelbti asmeninius skelbimus, susijusius su bald� gamyba ir pardavimu, bald� ar interjero dizainu, nurodydami ai�ki� kontaktin� informacij�.
Talpindamas informacij�, vartotojas prisiima vis� atsakomyb� u� jos turinio teisingum� bei tikslum�, taip pat �sipareigoja u�tikrinti savalaik� informacijos atnaujinim� bei teikim� suinteresuotiems svetain�s lankytojams telefonu ir / ar elektroniniu pa�tu, nurodytais vartotojo kontaktin�je informacijoje.
Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis svetain�je ir prisijungiant prie jos, sistema registruos vartotojo kompiuterio IP adres� ir prisijungimo prie sistemos dat� bei laik�.

Siekiant u�tikrinti tvarking� svetain�s strukt�r� bei informacijos pateikim�, svetain�je draud�iama:
  * talpinti bet koki� informacij�, nesusijusi� su www.inter.lt portalo veikla, taip pat ��eid�ian�io turinio ar diskriminacinio pob�d�io, kurstan�io nesantaik� ir pan., prie�taraujan�i� visuotinai pripa�intoms etikos ir moral�s normoms;
  * talpinti informacij� ir / ar produktus rubrikos neatitinkan�ioje kategorijoje. Tokia informacija ir / ar produktai gali b�ti perkeliami ar pa�alinami svetain�s administratoriaus nuo�i�ra.
  * kopijuoti ir platinti svetain�je esan�i� informacij� be ra�ti�ko svetain�s administratoriaus sutikimo. Registruotiems vartotojams draud�iama perduoti tretiesiems asmenims prisijungimo prie svetain�s duomenis. Kilus �tarimams registracija svetain�je gali b�ti panaikinta be i�laid� kompensavimo.
  * talpinti / laikyti turin�, kuris kelt� gr�sm� svetain�s ar jos duomen� baz�s saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir pan.), talpinti tikrov�s neatitinkan�i� informacij� arba informacij�, kuria siekiama vykdyti nusikalstam� veik�. Kilus �tarimams, informacija bus panaikinta, o vartotojo duomenys perduoti teis�saugos institucijoms.

Administratorius atsako tik u� technin� informacijos svetain�je talpinim� � svetain�s duomen� baz� ir jos technin� palaikym� (i�skyrus svetain�s ar jos duomen� baz�s sutrikimus, kuri� administratorius negali kontroliuoti) jei skelbiama informacija atitinka visus taisykl�se nurodytus reikalavimus. Administratorius n�ra fizini� ar juridini� asmen�, skelbian�i� svetain�je informacij� apie produktus ar paslaugas, tiek�jas, �galiotas atstovas, tarpininkas ar pan., tod�l neatsako u� pateikiamos informacijos turin� ir / ar neatitikim� tikrovei ar �al�, jei toki� svetain�s lankytojai ar tretieji asmenys patiria d�l vartotojo skelbiamos informacijos.

Apmok�jimas
 
Vartotojas, pasira��s informacijos talpinimo svetain�je sutart�, gauna s�skait�-fakt�ra, kuri� �sipareigoja apmok�ti per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo s�skaitos-fakt�ros gavimo dienos (imtinai).
Nesumok�jus nustatyto dyd�io mokes�io per 5 (penkias) kalendorines dienas, dalis arba visa �mon�s skelbta informacija gali b�ti pa�alinta be atskiro �sp�jimo.
Svetain�s administracija pasilieka teis� savo nuo�i�ra bet kada papildyti ar pakeisti taisykles.

 
 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2022
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i..
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Lating
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Bald simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdv
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSN
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloa
 iuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokika lova
 iuziniai Jums
 Proho

Visos mons