mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Èiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Straipsniai

Racionalus vokiðkasis dizainas

Bookmark and Share

Nuo seno esame ápratæ prie minties, kad vokieèiai tai tvarkinga ir racionali tauta. Tà patá galima pasakyti ir apie jø kuriamus dizaino gaminius. Tam, kad bûtø lengviau kalbëti apie dabartinius kûrëjus ir jø kuriamus dizaino elementus, derëtø bent šiek tiek susipaþinti su netolima priešistore, o tiksliau XX amþiaus dizaino ir pramonës išradimais. Taigi pradëkime nuo Vakarø Vokietijos, kurioje ásitvirtinusi gero dizaino sàvoka.

Funkcionalaus, gero dizaino atstovai savo kûryba norëjo pasipriešinti amerikietiškojo paviršutiniško dizaino stilistikai. Vokietijos dizaine dominavo aiškios, švarios formos, buvo svarbu sukurti gerà, saugø daiktà. Geram dizainui daþniausiai buvo naudojama mediena, ávairûs metalo lydiniai, plastikas. Skaidraus plastiko, aliuminio su šviesaus medþio plokšte derinys buvo modernaus dizaino poþymis. Valdymo sistema - mygtukø, jungtukø, šviesos lempuèiø išdëstymas turëjo bûti optimaliai patogus vartotojui - nesudëtingas, aiškus, funkcionalus.

Vokietijoje dizainas tradiciškai turëjo ryškø socialiná ir politiná atspalvá. XX amþiaus pradþioje Miunchene ásikûræs architektø, dailininkø, visuomenës veikëjø susivienijimas Verkbundas savo programà nukreipë valstybës ekonominiam, socialiniam, politiniam prestiþui stiprinti. Po Antrojo pasaulinio karo Vokietijoje iškilus politinëms, ekonominëms problemoms visø pastangos buvo nukreiptos pramonei atkurti - tvirtam ekonominiam valstybës pagrindui sudaryti. Dizaineriams buvo iškeltas uþdavinys kurti aukšto lygio masinæ produkcijà, kuri galëtø ásitvirtinti tarptautinëje rinkoje. Beveik visos stambesnës Vakarø Vokietijos firmos - Siemens (1847), Rosenthal (1879), AEG (1883) ir kitos turëjo savo dizaineriø - projektuotojø biurus. Vyravo nuomonë, kad firmos sistemà sudaro trikampis - vadyba, technika ir dizainas, kuris gamyboje vaidina labai svarbø vaidmená.

Vokieèiø dizaino racionalaus funkcionalizmo kryptis rëmësi didaktiniu projektavimo principu, kuriam pagrindas buvo dar padëtas Bauhauzo mokykloje. Funkcionalaus, geros formos dizaino kryptá tæsë jaunieji dizaineriai. Jie stengësi sukurti paprastà, funkcionalø daiktà, kuris, neprarasdamas estetiniø bruoþø, pasaulinëje rinkoje taptø gero dizaino sinonimu. Tuometë dizaineriø kûryba buvo labai ávairi: baldai, tokie kaip spintos ar pertvaros, radijo aparatûra, skaièiuotuvai, kavamalës ir kiti elektros prietaisai. Didþiausias nuopelnas - sukurta funkcionali, moderni aparatûros valdymo sistema. Laikytasi nuomonës, kad geriau sukurti maþiau, bet kokybiškiau.

Racionalaus funkcionalizmo dizaino kryptá, pradëtà Bauhauze, pavyko tæsti fašistinio rëþimo metais jos auklëtiniui W. Wagenfeldui. Ketvirtajame dešimtmetyje jis daug projektavo buitinës paskirties indø fabrikams, po karo kûrë radijo aparatûrà. Vienas reikšmingesniø Wagenfeldo darbø yra stikliniø moduliniø indø rinkinys Kubus, kurá galima lengvai komplektuoti, kompaktiškai sudëti. Dizainerio sukurta modulinë projektavimo sistema buvo taikoma dizaino mokyklose. Jis minimalistinëmis priemonëmis suteikë modernià estetinæ ir funkcionalià formà paprastiems stiklo indams, kurie tapo populiarûs buityje.

Apibendrinant, galima teigti, kad vokiškojo racionalizmo sukurti svetainës baldai, talpios ir tuo paèiu kompaktiškos spintos yra puikiai vertinami dizaino kûriniai ir šiandieniniame pasaulyje. Net projektuojamø namø pertvars buvo tinkamai ir atsakingai apgalvoti interjero ir vidinio išplanavimo sprendimai. Visa tai byloja apie vokiškojo racionalizmo tinkamai pasirinktà dizaino kryptá.

 


2017-03-13
racionalus-vokiskasis-dizainas

 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2024
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

Visos mons