mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Èiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 
Èiuþiniai, grotelës / Èiuþiniai Versija spausdinimui
 
Pigiausi ne spyruokliniai ortopediniai èiuþiniai bei antèiuþiniai Lietuvoje  Pigiausi ne spyruokliniai ortopediniai èiuþiniai bei antèiuþiniai Lietuvoje  Pigiausi ne spyruokliniai ortopediniai èiuþiniai bei antèiuþiniai Lietuvoje  Pigiausi ne spyruokliniai ortopediniai èiuþiniai bei antèiuþiniai Lietuvoje  Pigiausi ne spyruokliniai ortopediniai èiuþiniai bei antèiuþiniai Lietuvoje
 

Pigiausi ne spyruokliniai ortopediniai èiuþiniai bei antèiuþiniai LietuvojeMediagos:   Putø poliuretanas, Viskoelastiniø putø poliuretanas
Garantija:   24 mn.
Pardavjas:   Dauglita, UAB
Yra sandlyje


MAÞMENINË IR DIDMENINË PREKYBA ÈIUÞINIAIS!! Prekiaujame visiðkai naujais aukðtos kokybës ortopediniais vokiðkais èiuþiniais, atkeliaujanèiais tiesiai ið gamyklos. Galime pasûlyti ávairiø dydþiø putø poliuretano ir viskoelastiniø putø èiuþiniø bei antèiuþiniø. Kiekvienas pagal individualø poreiká galës rinktis ið ekonominës klasës, minkðtø, vidutinio kietumo ar kietø èiuþiniø. Visi èiuþiniai turi 7 anatomines zonas ir prisitaiko prie jûsø kûno temperatûros bei formø, yra pralaidûs orui bei drëgmei, todël neturi tinkamos terpës erkutëms daugintis, taip pat visi èiuþiniai turi antibakteriná, orui pralaidø medvilniná uþvalkalà, kuris gali bûti nuimamas ir skalbiamas net iki 60 laipsniø temperatûroje. Kvieèiame apsilankyti mûsø e-parduotuvëje www.gericiuziniai.lt ir ásigyti naujø èiuþiniø, antèiuþiniø ir pagalviø! GARANTUOJAME neákainojamà poilsá uþ MAÞÀ KAINÀ! Jeigu liksite nepatenkinti GRÀÞINSIME PINIGUS!! Mûsø parduotuvës: Vokiðkø baldø bazë (Gamyklos g. 50, Maþeikiai), Vokiðkø baldø iðparduotuvë (Daukðos g. 19, Maþeikiai). Daugiau informacijos dauglita@dauglita.lt ir tel. 8-616-08951


Nuoroda i prek:
 
 
Informacija apie Dauglita, UAB
Visa produkcija

http://www.dauglita.lt
Telefonas: +370 616 08951
El. patas: dauglita @ dauglita.lt

Adresas: Gamyklos g. 50, Maþeikiai
 
 
 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2024
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

Visos mons